Bany i decoració

Ceràmica, paviments i revestiments

Conduccions

Cuines

Ferretería i bricolatge

Impermeabilització i aïllaments

Materials bàsics

Solucions Eco-sostenibles

dissenycuines

prendremides

pressupost

Materials bàsics

Al nostre establiment trobarà la relació qualitat preu més acord i amb el producte procedent directament de fàbrica. Així mateix el nostre transport els pot servir a peu d'obra, tot el material bàsic i complementari: arenes, ciments i morters, totxos, bigues, revoltons, teules, aïllants tèrmics i acústics, làmines asfàltiques, etc.

- Ciment cola
- Árids
- Argila expandida
- Forjat
- Prefabricats
- Morter de rejuntat
- Morter
- Prefabricat decoratiu de jardí
- Guix i escaioles
- Ciment natural i cals
- Maó per envans
- Totxo caravista
- Termoargila i tauló ceràmic
- Maó massís
- Teules ceràmiques i de formigó